Živa - Druhovo obohatená ďatelinotrávna zmes

Živa - Druhovo obohatená ďatelinotrávna zmes
VýrobcaAgrostis Trávníky
Zmes je zložená z českých odrôd vhodných na použitie v krajine podľa Štandard Agentúry prírody a krajiny "Krajinné trávniky".

Podrobný opis

Použitie druhovo obohatené ďatelinotrávne zmesi je určené pre prípady zatrávňovania ornej pôdy a jej prevodu na trvalé trávne porasty, ale aj pre zlepšenie druhovo nevyhovujúcich trvalých trávnych porastov v oblastiach, kde chýbajú regionálne zmesi osív. Použitie bežných komerčných zmesí je z hľadiska ochrany prírody nevhodné.

Aj z porastov založených výsevom druhovo obohatených zmesí sa môže postupne vyvinúť druhovo bohatý porast spontánnou sukcesiou cieľových druhov z okolia, najmä po ústupe niektorých menej vytrvalých zasiatých komponentov napr. Ďateliny lúčnej (Trifolium pratense).

Podľa českého Programu rozvoja vidieka na roky 2014-2020 je použitie týchto zmesí povinné v obzvlášť chránených územiach (predpokladáme, že veľkoplošných) a ochranných pásmach národných parkov na pôdach:

silne a mierne erózne ohrozených,
pozdĺž vodných útvarov,
v ochranných pásmach vodných zdrojov.


Predpokladá sa, že ich použitie prispeje k zvyšovaniu biologickej rôznorodosti a ekologickej stability krajiny.

Kompletná špecifikácia

Zloženie:

Trávy 95 %: Alopecurus pratensis 12%, Arrhenatherum elatius 1%, Cynosurus cristatus 12%, Dactylis glomerata 4%, Festuca rubra trichophylla 20%, Festuca rubra commutata 6%,  Festuca pratensis 14%, Phleum pratense 10%, , Poa pratensis 13%, Trisetum flavescens 3%.

Ďatelinoviny 5 %: Anthyllis vulneraria 0,5%, Lotus corniculatus 0,5%, Medicago lupulina 1%, Onobrychis viciifolia 1%,  Trifolium pratense 1,2%, Trifolium repens 0,8%.

Odporúčaný výsevok: 30 kg.ha-1