NEKTAR - Travinobylinná zmes pre včeliu pastvu

NEKTAR - Travinobylinná zmes pre včeliu pastvu
Skladba osevnej zmesi NEKTAR reaguje na niekoľko najaktuálnejších problémov lúčnych porastov v SR i priľahlých regiónoch.

Podrobný opis

NEKTAR - Travinobylinná zmes pre včeliu pastvu obsahuje 28 rastlinných druhov. Od roku 2021 je táto zmes na základe výskumného projektu č. TJ04000048 „Vplyv foliárnej aplikácie selénu a zinku na kvalitatívne a kvantitatívne parametre krmovín a životného prostredia organizmov na ne viazaných“ podporeného TAČR, zapísaná ako úžitkový vzor na Úrade priemyselného vlastníctva pod číslom 35557.

Skladba osevnej zmesi NEKTAR reaguje na niekoľko najaktuálnejších problémov lúčnych porastov v SR i priľahlých regiónoch. Reaguje na zmenu klímy a stále sa zvyšujúce sucho vysokou diverzitou bylín, ďatelin a tráv, vrátane druhov viažucich dusík. Vysiata zmes prispieva k lepšiemu zapojeniu porastu, zmohutneniu koreňovej sústavy a zvýšeniu podielu organickej zložky v pôde. Vďaka tomu sa celkovo podporí bonita pôdy a atraktivita pre edafón. Zároveň dochádza k zlepšeniu vodného režimu a zvýšeniu účinnosti protieróznych a protipovodňových opatrení v krajine. Zastúpenie nektarodárnych rastlín zaistí opeľovateľom kontinuálnu znášku peľu i nektáru, druhovú bohatosť peľu (teda aj esenciálnych aminokyselín, vitamínov, fenolických látok a mikrobioty nutné pre optimálne fungovanie zažívacieho traktu hmyzu). Začlenením zmesi do krajiny je podporená tvorba krajinnej mozaiky, na ktorú je naviazané drobné vtáctvo a drobná zver. Tým zmes prispieva k stabilizácii ekosystému, teda celého potravinového reťazca, a navýšením stavu vtáctva zároveň otvorí možnosť riešenia aktuálneho problému premnoženia hrabošov.

Vybrané rastlinné druhy v zmesi sú schopné akumulovať Se a Zn a biofortifikovať tým biomasu slúžiacu ako krmivo pre výživu hospodárskych zvierat. Predpokladá sa aj pozitívna reakcia opeľovateľov vďaka zlepšeniu kvalitatívnych i kvantitatívnych parametrov potravových zdrojov včiel. Rastliny fortifikované mikroelementmi sú včelami navštevované. Navýšenie Zn a Se vo výžive opeľovateľov môže byť kľúčovým faktorom pre zlepšenie ich životaschopnosti.

Travinobylinná zmes pre včeliu pastvu NEKTAR je využiteľná poľnohospodármi, orientujúcimi sa na udržateľné hospodárenie v krajine, vrátane tých, ktorí musia zaistiť dostatočnú produkciu krmovín.

Kompletná špecifikácia

Zloženie:

Trávy 70%: psinček tenučký (Agrostis capillaris ´Polana´) 2,3%, tomka voňavá (Anthoxanthum odoratum) 1,5%, ovsík obyčajný pravý (Arrhenatherum elatius ´Median´) 3,4%, stoklas vzpriamený (Bromus erectus) 3%, hrebienka obyčajná (Cynosurus cristatus ´Rožnovská´) 9,9%, kostrava lúčna (Festuca pratensis ´Otava´) 7,8%, kostrava červená pravá dlho výbežkatá (Festuca rubra rubra ´Tagera´) 11,7%, kostrava červená výbežkatá (Festuca rubra trichophylla ´Mirka´) 5,4%, kostrava červená trsnatá (Festuca rubra commutata ´Fidelio´) 3,9%, kostrava tuhá (Festuca trachyphylla ´Dorotka´) 7,8%, mätonoh trváci (Lolium perenne ´Honzík´) 1,6%, timotejka lúčna (Phleum pratense ´Sobol´) 1,6%, lipnica lúčna (Poa pratensis ´Balin´) 7,8%, trojštet žltkastý (Trisetum flavescens ´Horal´) 2,3%

Byliny 20%: rasca lúčna (Carum carvi ´Prochan´) 0,6%, nevädzovec lúčny (Centaurea jacea) 0,6%, pohánka jedlá (Fagopyrum esculentum ´Zita´) 6,7%, chrastavec roľný (Knautia arvensis) 1,4%, margaréta biela (Leucanthemum vulgare) 2,8%, facélia vratičolistá (Phacelia tanacefolia ´Větrovská´) 0,7%, facélia vratičolistá (Phacelia tanacefolia ´Protana´) 5%, šalvia lúčna (Salvia pratensis) 0,5%, krvavec menší (Sanguisorba minor) 1,4%, silenka obyčajná (Silene vulgaris) 0,3%

Ďatelinoviny 10%: bôľhoj lekársky (Anthyllis vulneraria ´Pamir´) 1,3%, ľadenec rožkatý (Lotus corniculatus ´Táborák´) 6,7%, vičenec vikolistý (Onobrychis viciifolia ´Višňovský´) 1,7%, ďatelina lúčna (Trifolium pratense ´Start´) 0,3%

Odporúčaný výsevok: 4-6 g/m2