Nektar - Travinobylinná zmes pre včeliu pastvu

Nektar - Travinobylinná zmes pre včeliu pastvu
Skladba osevnej zmesi NEKTAR reaguje na niekoľko najaktuálnejších problémov lúčnych porastov v SR i priľahlých regiónoch.

Podrobný opis

NEKTAR - Travinobylinná zmes pre včeliu pastvu obsahuje 29 rastlinných druhov. Od roku 2021 je táto zmes na základe výskumného projektu č. TJ04000048 „Vplyv foliárnej aplikácie selénu a zinku na kvalitatívne a kvantitatívne parametre krmovín a životného prostredia organizmov na ne viazaných“ podporeného TAČR, zapísaná ako úžitkový vzor na Úrade priemyselného vlastníctva pod číslom 35557.

Skladba osevnej zmesi NEKTAR reaguje na niekoľko najaktuálnejších problémov lúčnych porastov v SR i priľahlých regiónoch. Reaguje na zmenu klímy a stále sa zvyšujúce sucho vysokou diverzitou bylín, ďatelin a tráv, vrátane druhov viažucich dusík. Vysiata zmes prispieva k lepšiemu zapojeniu porastu, zmohutneniu koreňovej sústavy a zvýšeniu podielu organickej zložky v pôde. Vďaka tomu sa celkovo podporí bonita pôdy a atraktivita pre edafón. Zároveň dochádza k zlepšeniu vodného režimu a zvýšeniu účinnosti protieróznych a protipovodňových opatrení v krajine. Zastúpenie nektarodárnych rastlín zaistí opeľovateľom kontinuálnu znášku peľu i nektáru, druhovú bohatosť peľu (teda aj esenciálnych aminokyselín, vitamínov, fenolických látok a mikrobioty nutné pre optimálne fungovanie zažívacieho traktu hmyzu). Začlenením zmesi do krajiny je podporená tvorba krajinnej mozaiky, na ktorú je naviazané drobné vtáctvo a drobná zver. Tým zmes prispieva k stabilizácii ekosystému, teda celého potravinového reťazca, a navýšením stavu vtáctva zároveň otvorí možnosť riešenia aktuálneho problému premnoženia hrabošov.

Vybrané rastlinné druhy v zmesi sú schopné akumulovať Se a Zn a biofortifikovať tým biomasu slúžiacu ako krmivo pre výživu hospodárskych zvierat. Predpokladá sa aj pozitívna reakcia opeľovateľov vďaka zlepšeniu kvalitatívnych i kvantitatívnych parametrov potravových zdrojov včiel. Rastliny fortifikované mikroelementmi sú včelami navštevované. Navýšenie Zn a Se vo výžive opeľovateľov môže byť kľúčovým faktorom pre zlepšenie ich životaschopnosti.

Travinobylinná zmes pre včeliu pastvu NEKTAR je využiteľná poľnohospodármi, orientujúcimi sa na udržateľné hospodárenie v krajine, vrátane tých, ktorí musia zaistiť dostatočnú produkciu krmovín.

Kompletná špecifikácia

Zloženie:

Trávy 70%: Agrostis capillaris´Polana´ 2,3%, Anthoxantum odoratum 3,1%, Arrhenatherum elatius ´Median´ 3,4%, Bromus marginatus ´Tacit´ 6,7%, Cynosorus cristatus ´Rožnovská´ 6,2%, Festuca pratensis ´Otava´ 6,2%, Festuca rubra rubra ´Tagera´ 11,7%, Festuca rubra trichophylla ´Mirka´ 5,4%, estuca rubra commutata ´Zulu´ 2,3%, Festuca rubra commutata ´Fidelio´ 1,6%, Festuca trachyphylla ´Dorotka´ 7,8%, Lolium perenne ´Honzík´ 1,6%, Phleum pratense ´Sobol´ 1,6%, Poa pratensis ´Balin´ 7,8%, Trisetum flavescens ´Horal´ 2,3%

Byliny 20%: Carum carvi ´Prochan´ 0,6%, Centaurea jacea 0,6%, Fagopyrum esculentum ´Zita´ 6,7%, Knautia arvensis 1,4%, Leucanthemum vulgare 2,8%, Phacelia tanacefolia ´Větrovská´ 5,7%, Salvia pratensis 0,5%, Salvia verticillata 0,5%, Sanguisorba minor 0,9%, Silene vulgaris 0,3%

Ďatelinoviny 10%: Anthyllis vulneraria ´Pamir´ 1,3%, Lotus corniculatus ´Táborák´ 6,7%, Onobrychis viciifolia ´Višňovský´ 1,7%, Trifolium pratense ´Start´ 0,3%

Odporúčaný výsevok: 4-6 g/m2