Pochôdzne travinobylinné zmesi

BYLINNÉ TRÁVNIKY
Tento typ travinobylinného spoločenstva je v rodinných záhradách a okolo rekreačných objektov veľmi žiaduci. Estetická funkcia bylinných trávnikov je zaistená zapojeným nízkym porastom s rôznofarebnosťou kvetov, predovšetkým sedmokrások. Trávniky majú širokú druhovú diverzitu. V poraste sú prítomné nielen trávy, ale aj byliny (rebríček obyčajný, lipkavec syrišťový, púpava obyčajná, margaréta biela, skorocel prostredný, čiernohlávok obyčajný, iskerník hľuznatý, materina dúška, hvozdík) a ďatelina. Obzvlášť drobnolisté odrody ďateliny, sa javí ako vhodný doplnok do týchto nízko kosených bylinných trávnikov v menej priaznivých podmienkach, v ktorých zvyšuje odolnosť voči suchu a dodáva potrebný dusík. Trávnik veľmi dobre plní protieróznu funkciu a vyžaduje nižšiu úroveň starostlivosti, ktorá spočíva iba v pravidelnom kosení. Hnojenie ani ošetrenie herbicídy nepripadá do úvahy, pretože práve tento režim následnej starostlivosti podmieňuje výskyt sedmokrásky, ktorej osivo je v podstate nedostupné a do zmesi sa nedá získať.

Medzi bylinné trávniky je možné zaradiť aj zmesi do okolia historických objektov. Zaujímavé riešenia ponúkajú trávniky v rodinných záhradách historických prvorepublikových víl, ktoré by mali, úplne rovnako ako architektonické úpravy budov, citlivo ctiť proporcie a prirodzenosť prostredia. Trávne zmesi a bylinné trávniky do týchto, v podstate historických rodinných záhrad, by mali obsahovať okrem základných trávnych druhov, ako je lipnica lúčna a kostrava červená, aj doplnkové trávnikové druhy.

STAROSTLIVOSŤ O ŠTRKOVÉ TRÁVNIKY
Štrkové trávniky je nutné hnojiť, dávkovanie hnojiva sa odvíja od typu štrkového trávnika (čisto trávny/travinobylinný) a spôsobu využívania (intenzívne/extenzívne). Travinobylinné štrkové trávniky sa navrhujú v prípade nižšej predpokladanej záťaže, zatiaľ čo čisto trávne (príp. s rebríčkom obyčajným) štrkové trávniky sú vhodnejšie pre intenzívne využívané cesty či parkovacie plochy.

Pravidelné hnojenie je nutné najmä pri intenzívne využívaných štrkových trávnikoch. Čisto trávny štrkový trávnik je nutné po prvom seči pohnojiť dávkou 5 g/m2 čistého N. Podobne je to aj pri zmesi RSM 5.1, ktorá obsahuje rebríček obyčajný (Achillea millefolium) – ten v poraste zostane aj v prípade pravidelného hnojenia. Travinobylinný štrkový trávnik s vyšším podielom dvojklíčnolistových rastlín nie je vhodné pravidelne hnojiť – dochádzalo by k zníženiu druhovej pestrosti.

Pri pravidelnom kosení štrkových trávnikov (najmä čisto trávnych, príp. RSM 5.1) platí základné pravidlo, tj jednorazovo neodstraňovať viac ako 1/3 plochy listových čepelí. Frekvencia kosenia volíme s ohľadom na intenzitu závlahy a hnojenia.

Extenzívne (spravidla travinobylinné) štrkové trávniky sa kosia na výšku 4–6 cm a to 1–2x za rok. 

V prípade, že je štrkový trávnik využívaný intenzívne (pravidelné rolovanie a parkovanie), sú rastliny vystavené takému stresu, že takmer nerastú. Kosiť je potom nutné iba okrajové časti, ktoré nie sú týmto dišturbanciám vystavené.

Závlaha je nutná predovšetkým v suchých obdobiach. Dávkovanie je cca 20–40 l/m2 s odstupom max. 5 dní.